Статут Фонду

СТАТУТ
Всеукраїнського благодійного
Фонду Надії і Добра

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України
20 квітня 2000 року
Свідоцтво № 0331

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами
Всеукраїнського благодійного Фонду
Надії і Добра 31 березня 2000 року

ПОГОДЖЕНО
із змінами та доповненнями
21 червня 2001 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
із змінами та доповненнями
Конференцією Всеукраїнського
благодійного Фонду Надії і Добра,
29 листопада 2000 року

ПОГОДЖЕНО
із змінами та доповненнями
25 квітня 2005 р.
Заступник Міністра
Шупеня М.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
із змінами та доповненнями
Конференцією Всеукраїнського
благодійного Фонду Надії і Добра
2 березня 2005 року

1.. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнський благодійний Фонд Надії і Добра (далі Фонд) є благодійною організацією, головною метою якої є здійснення благодійної діяльності, що спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей, молоді, сімей, соціально незахищених громадян, задля утвердження в суспільстві гуманізму, добра та милосердя,шанобливого і доброзичливого ставлення до людей поважного віку та дітей.
1.2. Предметом діяльності Фонду є благодійна діяльність відповідно до його мети та завдань.
1.3. Діяльність Фонду здійснюється на засадах законності, гласності, добровільності і самоврядування, гуманності, спільності інтересів і рівності прав його учасників.
1.4. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про благодійництво та благодійні організації", іншим законодавством України та цим Статутом.
1.5. Фонд є неприбутковою організацією зі всеукраїнським статусом, створеною в організаційно-правовій формі – благодійний фонд, діяльність якого поширюється на територію України.
1.6. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно
до порядку реєстрації благодійних організацій.
1.7. Фонд має самостійний баланс, рахунки в установах банків в національній та іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.8. Основою Фонду є його представництва, що можуть бути розташовані в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, інших регіонах України та діють на підставі рішень Загальних зборів членів та Правління Фонду.
Створені представництва реєструються без надання їм статусу юридичної особи.
1.9. Місцезнаходження Фонду: Україна, м. Київ, вул. Інститутська, 22/7, кв. 93.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основними завданнями Фонду є:
сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
подання допомоги талановитим та творчо обдарованим дітям та молоді;
сприяння поширенню інформації щодо програм ЮНЕСКО в дитячому та молодіжному середовищі;
сприяння залученню організацій, підприємств та установ до реалізації програм Фонду та програм ЮНЕСКО в інтересах талановитих та творчо обдарованих дітей та молоді;
сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення до культурних цінностей та художньої творчості;
сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;
сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам”яток історії та культури;
сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя;
поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної структури.
2.2. Фонд здійснює свою благодійну діяльність у вигляді:
одноразової чи систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
фінансування конкретних цільових програм;
допомоги на підставі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об"єктів власності;
дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об"єктів благодійництва.
Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов”язковій сертифікації або ліцензуванню, здійснюється такої після сертифікації або ліцензування в установленому законодавством порядку.
2.3. Для реалізації завдань, передбачених пунктом 2.1. цього Статуту Фонд у порядку, встановленому чинним законодавством має право:
самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цього пожертвування;
реалізовувати власні цільові та комплексні благодійні програми;
постійно визначати форми, об”єкти, суб”єкти та обсяги благодійної допомоги;
вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоуправління з питань діяльності Фонду;
підтримувати діяльність благодійних і громадських організацій, культурних, мистецьких, освітніх, медичних та спортивних центрів, що працюють в інтересах дітей та молоді;
сприяти проведенню культурних, мистецьких, спортивних та благодійних заходів;
співпрацювати з державними органами, органами місцевого самоврядування, благодійними та громадськими організаціями, в тому числі зарубіжними та міжнародними, з питань діяльності Фонду;
брати участь у міжнародних благодійних проектах та в роботі міжнародних благодійних організацій у формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права;
надавати допомогу у підготовці та перепідготовці (стажуванні) фахівців у галузях, пов”язаних з предметом діяльності Фонду, в тому числі за кордоном;
утворювати свої представництва відповідно до законодавства;
об”єднуватися у спілки, асоціації та інші об”єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними національними та зарубіжними організаціями;
організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, в тому числі іноземних та міжнародних;
засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;
сприяти виданню праць в галузі освіти, культури та мистецтва, інформаційних, наукових, методичних та інших матеріалів;
розповсюджувати позитивний досвід роботи з талановитими дітьми та молоддю;
бути членом інших благодійних організацій;
відкривати рахунки (у національній та іноземних валютах) в установах банків;
популяризувати своє ім”я (назву) та символіку.

3. ЧЛЕНСТВО У ФОНДІ

3.1. Засновниками та членами Фонду можуть бути громадяни, яким виповнилося 18 років, в тому числі іноземні, а також підприємства, установи та організації (юридичні особи), які добровільно виявили бажання вступити до Фонду, брати участь в його діяльності особистою працею, шляхом добровільного пожертвування або фінансування благодійних програм і заходів Фонду.
Органи державної влади та місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації України, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, не можуть бути членами Фонду.
3.2. Засновники Фонду після державної реєстрації Фонду набувають всіх прав та обов”язків членів Фонду, передбачених цим Статутом.
З.3. Прийняття в члени Фонду та припинення членства у Фонді здійснюється Правлінням за погодженням з Наглядовою радою на підставі письмової заяви фізичної особи або рішення уповноваженого органу юридичної особи.
3.4. За порушення статутних вимог члена Фонду може бути виключено з Фонду на підставі мотивованого рішення Правління, з обов"язковим письмовим повідомленням про це члена Фонду.
3.5. Члени Фонду мають право:
брати участь в управлінні справами Фонду, в тому числі шляхом обговорення, голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності;
пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів, що входять до кола його статутних завдань;
обирати і бути обраними до керівних органів Фонду, брати участь в їх роботі;
брати участь у реалізації благодійних програм та проведенні благодійних заходів Фонду;
одержувати підтримку Фонду у реалізації власних творчих ідей і пропозицій в інтересах дітей та молоді;
в будь-який час вийти з членів Фонду, письмово проінформувавши про це рішення Правління Фонду.
3.6. Члени Фонду зобов'язані:
дотримуватись цього Статуту та виконувати рішення Загальних зборів;
подавати фінансову, матеріальну або організаційну допомогу на реалізацію статутних завдань Фонду;
виконувати свої зобов'язання перед Фондом, в тому числі пов'язані з майновою участю;
надавати допомогу у пропагуванні та досягненні цілей та завдань Фонду.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ

4.1. Організаційну структуру Фонду становлять:
Загальні збори членів Фонду (в подальшому – Загальні збори)
Наглядова рада
Правління
Виконавча дирекція
4.2. Загальні збори членів Фонду, а для юридичних осіб – їх представників, є вищим органом управління Фонду.
Учасниками Загальних зборів є члени Фонду, члени Наглядової ради та Правління, представники Фонду.
4.3. До компетенції Загальних зборів належить:
затвердження статуту Фонду, внесення змін та доповнень до нього;
визначення основних напрямів діяльності Фонду;
затвердження благодійних програм та звітів про їх виконання;
обрання голови та членів Наглядової ради, встановлення терміну їх повноважень;
затвердження звітів Наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів та майна Фонду;
обрання голови та членів Правління, встановлення терміну їх повноважень, заслуховування та затвердження звітів про їх діяльність;
прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Фонду.
4.4. Загальні збори:
скликаються Виконавчою дирекцією не рідше ніж один раз на 3 роки, а позачергові - на вимогу Наглядової ради, Правління або 1/3 членів Фонду;
проводяться на основі рівності прав всіх членів Фонду, при цьому кожен член Фонду має один голос;
є правомочними, якщо на них присутні більшість членів Фонду;
зі свого складу обирають голову та секретаря зборів.
4.5. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю голосів присутніх членів, за винятком випадків, передбачених цим Статутом, оформлюються протоколом, що має бути підписаний головуючим та секретарем зборів та скріплений печаткою Фонду. У протоколі зазначається список всіх присутніх на зборах членів Фонду.
4.6. Наглядова рада здійснює у Фонді розпорядчі та контролюючі функції.
4.7. До компетенції Наглядової ради належить контроль за діяльністю Фонду, виконанням Статуту, рішень Загальних зборів, дотриманням статутних положень посадовими особами Фонду.
Перевірки основної діяльності здійснюються Наглядовою радою з власної ініціативи або
за дорученням Загальних зборів. На вимогу Наглядової ради їй повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи та особисті пояснення службових осіб Фонду.
Про результати проведених нею перевірок Наглядова рада доповідає Загальним зборам.
4.8. Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
Кількісний склад членів Наглядової ради та термін їх повноважень визначаються Загальними зборами.
Члени Наглядової ради мають право:
представляти інтереси Фонду в установах і організаціях, підприємствах усіх форм власності як в Україні, та і за її межами;
сприяти налагодженню ділових та культурних зв’язків Фонду з державними, благодійними, громадськими організаціями та підприємствами України та зарубіжних країн;
сприяти реалізації благодійних програм Фонду та брати участь у проведенні його благодійних заходів;
вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Фонду або виявлення зловживань, вчинених його посадовими особами.
4.9. Засідання Наглядової ради скликаються її головою у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.
Позачергові засідання Наглядової ради проводяться на вимогу Правління.
Засідання є правомочними, якщо на них присутні більшість членів Наглядової ради.
Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю присутніх на засіданні.
4.10. Правління є виконавчим органом Фонду, що діє між Загальними зборами.
Члени Правління виконують свої обов’язки на громадських засадах.
Кількісний склад членів Правління та термін їх повноважень визначаються Загальними зборами.
4.11. До відання Правління належить:
розгляд питання статутної діяльності Фонду;
розробка благодійних програм Фонду;
визначення планів роботи Фонду;
затвердження бюджету Фонду та розгляд звіту про його виконання;
заслуховування звітів Голови Правління;
встановлення та розвиток партнерських відносин в інтересах Фонду, залучення юридичних та фізичних осіб до участі у реалізації благодійних програм Фонду;
забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
прийняття рішень про утворення або ліквідацію представництв, підприємств, госпрозрахункових установ, організацій, затвердження положення про них;
затвердження символіки та атрибутики Фонду;
вирішення інших питань діяльності Фонду, що віднесені цим Статутом до компетенції Правління або не входять до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
4.12. Засідання Правління:
скликаються Виконавчою дирекцією;
проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у півроку;
є правомочним, якщо на ньому присутня більшість членів Правління.
Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.
4.13. Керівництво діяльністю Правління здійснює його Голова, який обирається Загальними зборами на строк повноважень Правління Фонду.
4.14. Голова Правління:
є вищою посадовою особою Фонду, підзвітний Загальним зборам і несе відповідальність перед ними за виконання покладених на нього функцій;
діє без довіреності від імені Фонду;
представляє Фонд у відносинах з юридичними та фізичними особами, в тому числі з органами державної влади та місцевого самоврядування;
приймає рішення з питань діяльності Фонду, що не віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Фонду.
4.15. До компетенції Голови Правління належить:
загальне керівництво Фондом;
організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
організація роботи Правління;
право першого підпису фінансових документів Фонду;
укладання договорів та інших зобов”язань, що спрямовані на виконання статутних завдань Фонду;
право відкриття чи закриття рахунків в установах банків;
видання наказів та розпоряджень в межах своєї компетенції;
затвердження штатного розпису, прийняття та звільнення штатних працівників, розподіл між ними обов”язків і визначення повноважень, заохочення та накладання дисциплінарних стягнень;
виконання інших функцій та обов”язків, покладених на нього цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та внутрішніми документами Фонду;
інші форми діяльності, що не заборонені законодавством.
4.16. Для забезпечення поточної діяльності у Фонді створюється Виконавча дирекція на чолі з Виконавчим директором, який призначається головою Правління.
4.17. До компетенції Виконавчої дирекції належить:
практична організація виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Фонду;
скликання Загальних зборів та Правління;
підготовка матеріалів та документів до проведення Загальних зборів, засідань Наглядової ради та Правління Фонду;
встановлення та розвиток партнерських і договірних відносин в інтересах Фонду;
організація підготовки та проведення заходів Фонду;
підготовка звіту про використання майна, коштів та інших матеріальних цінностей, що надійшли до Фонду;
поширення інформації про Фонд та популяризація його благодійної діяльності, співпраця із засобами масової інформації;
інші форми діяльності, що не заборонені законодавством та цим Статутом.
4.18. Виконавчий директор:
здійснює оперативне керівництво роботою Фонду;
організовує роботу персоналу Фонду;
є за посадою членом Правління Фонду;
заступає голову Правління у разі його тимчасової відсутності;
має право другого першого підпису фінансових документів Фонду.
4.19. На штатних працівників апарату Виконавчої дирекції поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. У власності Фонду можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству.
5.2. Майно та кошти Фонду складають:
внески засновників та інших благодійників;
благодійні та спонсорські внески, добровільні пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
кошти або майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;
доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності Фонду;
майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
Благодійні пожертвування, інше майно та кошти у разі виходу (виключення) зі складу членів Фонду не повертаються.
Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.
5.3. Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань.
Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
Розмір витрат на утримання Фонду регламентується законодавством.
5.4. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України, спрямовується на благодійництво і не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність
Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених законодавством.
Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для забезпечення благодійної та господарської діяльності як в національній, так і в іноземній валютах..
Фонд здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів благодійної та господарської діяльності, веде статистичну звітність відповідно до законодавства.
5.5. Фонд відповідає за своїми зобов’язаннями тільки належним йому на праві власності майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.
Члени Фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду.
Фонд не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених законодавством.

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ

6.1. Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
6.2. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 3/4 членів Фонду, присутніх на зборах.
При реорганізації Фонду його права та обов'язки переходять до правонаступників.
Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою якої є одержання прибутку.
6.3. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів на підставі Статуту або рішення суду.
Рішення, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 3/4 членів Фонду, присутніх на зборах..
Ліквідація Фонду проводиться ліквідаційною комісією. Ліквідаційна комісія здійснює повноваження, що передбачені для ліквідаційних комісій юридичних осіб. З дати призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Фонду.
При ліквідації кошти та майно Фонду не можуть перерозподілятися між його членами, вони передаються іншій неприбутковій організації відповідного спрямуваннями.
6.4. Фонд вважається ліквідованим з моменту виключення його з реєстру благодійних організацій.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Загальними зборами Фонду, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 членів Фонду, присутніх на зборах..
7.2. Про зміни та доповнення до Статуту голова Правління у 10-денний термін повідомляє реєструючий орган.